Általános Szerződési Feltételek

Shape Image One

Általános Szerződési Feltételek

A weboldal működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁszF hatálya Szolgáltató weblapján http://beszeljunkoroszul.hu történő jogviszonyokra terjed ki.

A szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Antal Lászlóné Nyilas Mária Magdolna

A szolgáltató székhelye: 2532 Tokodaltáró, Orgona utca 22.

A szolgáltató elérhetősége, a kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@beszeljunkoroszul.hu

Az ilyen úton érkező emailekre 2 munkanapon belül válaszolunk.

Nyilvántartási szám: 53932006

Adószáma: 51395919-1-31

Telefonszám: 0620/823-3533

Elérhető: hétfőtől péntekig, 9:00-től 17:00 óráig.

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Magyar Hosting Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Cégjegyzékszám: 01 09 381419

Adószám: 25138205241

Telefon: +36-1-700-2323

Alapvető rendelkezések:

Jelen Szabályzat 2024. március 26. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Regisztráció / vásárlás feltételei

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A Szolgáltató által nyújtott „Beszéljünk oroszul!” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony orosz nyelvi ismereteket, tananyagokat, oktató videókat oszt meg a Felhasználókkal. A szolgáltatás célja, hogy a Felhasználókat megismertesse az orosz nyelvvel.

A megjelenített termékek /szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre / szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, áfa mentes összegek.

A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

A megrendelés, a fizetés és a bankkártyaadatok megadása

A  beszeljunkoroszul.hu honlap oldalain lehetőség van az „Új LÉna online orosz nyelvtanító magazin” című letölthető magazin megvásárlására.

A megrendelések a honlap űrlapján történnek.

A megrendelés menete:

A Felhasználó regisztráció nélkül megkezdheti a vásárlást. A Felhasználó kattint az „Kosárba teszem” gombra. A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a megrendelő űrlap alatt.

A Felhasználónak az alábbi adatokat kell megadnia: vezetéknév, keresztnév, irányítószám, lakcím, telefonszám, emailcím. A Felhasználó választ egy tetszés szerinti felhasználónevet és jelszót.

Az Adatvédelmi Tájékoztató és az Általános szerződési feltételek elolvasása és elfogadása, a Felhasználó az „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelést.

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt javítani tudja a bevitt adatokat.

A Felhasználónak a megrendelés elküldése után meg kell adnia a fizetéshez szükséges adatokat: a bankkártya számát, a lejárat idejét és CVC-kódot.

A fizetés megvalósulása után azonnal hozzáférést kap az online, letölthető magazinhoz.

Fizetési feltételek

A Felhasználónak az online magazin összértékét online magazin értékét bankkártyával van lehetősége fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató (OTP SimplePay biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem az OTP SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (OTP SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

A beszeljunkoroszul.hu oldalon a következő bankkártyás fizetésre van lehetőség:

a) OTP SimplePay

Üzemeltető: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@simple.hu +36 1/20/30/70 3-666-611

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24386106-2-42

Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Kft., 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

A számlát elektronikusan küldi meg Szolgáltató. A számlát a Számlázz.hu számlázó program állítja ki.

Az elállás joga

A Megrendelő jogosult a vásárlástól 14 napon belül elállni abban az esetben, ha a Szolgáltató nem kezdte meg a szolgáltatás teljesítését. Ez esetben a Megrendelő 14 napon belül visszakapja a szolgáltatás / termék árának teljes összegét.

A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével megkezdte a teljesítést és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Garanciák és akciók

A beszeljunkoroszul.hu fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékre / szolgáltatásra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

A termékre / szolgáltatásra nem vonatkozik garancia.

A beszeljunkoroszul.hu fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.

Az ajándékok nem válthatók pénzre.

Közreműködők

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

A panaszkezelés rendje

A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon vagy e-mail címen is közölheti.

A Szolgáltató a panaszt megvizsgálja. Ha elutasítja a panaszt, ezt az elutasító álláspontját megindokolja.

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

https://bekeltetes.hu/udvozlo

Szerzői jogok

Miután a beszeljunkoroszul.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a beszeljunkoroszul.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A beszeljunkoroszul.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-nevére, az azzal képzett másodlagos domain-nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a beszeljunkoroszul.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a beszeljunkoroszul.hu weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

A beszeljunkoroszul.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

A szerzői jogi jogsértés esetén a Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

Antal Lászlóné Nyilas Mária Magdolna